Skip to content

Somlói Vándor Pince – vulkanikus borok kedvelőinek

Adatvédelmi irányelvek

SOMLÓI VÁNDOR SZÁLLÁSHELY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató a szállásadó, mint adatkezelő által a www.appartman.hu oldalon végzett adatkezelésre terjed ki. Az adatkezelő által végzett egyéb, az appartman.hu rendszeren kívül történő személyes adat- kezeléssel kapcsolatos tájékoztatást keresse az adatkezelő által megadott elérhetőségeken.

Az oldal üzemeltetője az Appartman PMS Technologies Kft. (adószám: 27441792-2-05, székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.) adatfeldolgozóként vesz részt a tevékenységben.

Az adatkezelő

Az adatkezelő adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az adatkezelő megnevezése:  

Kis Tamás

A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlására szolgáló elérhetőségek: 

Kis Tamás
8483 Somlószőlős Hrsz.2606.
somloivandoroffice@gmail.com

Vendégek adatainak kezelése szálláshely foglalás céljából

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Jelen adatkezelés célja:

A szálláshely szolgáltatás teljesítése

  

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:

Vendég

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

Név, e-mail cím, telefonszám, ország, irányítószám, város, extra szolgáltatások, vendégek száma, igényelt érkezési és távozási dátum, szobatípus, foglalás összege, megjegyzések

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

Jelen adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése – 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Jogalap indoklása, azaz az adatkezelést meghatározó jogszabályok vagy GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek, b) pont esetén az adatkezelést indokló szerződés

A szálláshely szolgáltatást igénybe vételére irányuló szerződés előkészítése érdekében szükséges a foglalási adatok kezelése.

Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése:

Nem különleges adat

Az különleges adatok kezelésének további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján:

Nem releváns

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására irányadó szempontok:

A szerződés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint.

  

EGYÉB FELTÉTELEK

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Nem lehetséges a szálláshely előzetes lefoglalása.

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező

A GDPR 6.cikk (1)bek b) és c) jogalap használata esetén az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e?

Az adatszolgáltatás kötelező

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

Jelen adatkezelés során igénybe vett további adatfeldolgozók:

Appartman PMS Technologies Kft. (adószám: 27441792-2-05, székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.; honlap: www.appartman.hu )

Az adatfeldolgozó által az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusai

A jelent tájékoztatóban megjelölt személyes adatok tárolását végző www.appartman.hu alkalmazás üzemeltetése.

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:

Nem releváns

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába:

A Hotjar Ltd. (Level 2 St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta; felé történik a Hotjar webanalitika szolgáltatás használata során az alkalmazás által által gyűjtött használati adatok (ip cím, kliens technikai adatok, felhasználói viselkedés) továbbítása.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

Az érintettek jogainak védelme

Az Adatkezelő az Érintett GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási jogának gyakorlását a jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus közzétételével segíti.

Az Adatkezelő a személyes adat megszerzésének időpontjában vagy az Érintettel történő első kapcsolatfelvételkor rendelkezésre bocsátja jelen Adatkezelési Tájékoztató elektronikus elérhetőségét vagy – az Érintett kérésére – egy nyomtatott példányát.

Az Érintettek ezen kívül részletes felvilágosítást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről a megadott elérhetőségeken, illetve ugyanoda nyújthatják be az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket.

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában – a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási jogon túlmenően – az alább felsorolt jogok illetik meg. Az Adatkezelő a kérelmeket (feltéve, hogy a kérés összetettsége vagy a kérelmek száma miatt hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

  1. a) Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

– az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,

– az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

– az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,

– az Érintett joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,

– arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joguk gyakorlása keretében – a GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az Érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Adatkezelőtől a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

  1. b) Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  1. c) Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelőre vonatkozó – uniós, vagy tagállami jogból eredő – kötelezettsége fennállása, az adatkezelési cél megszűnése, vagy ha az Érintett tiltakozási joga gyakorlása esetén nincs jogszerű ok az adatkezelésre, továbbá a közvetlen üzletszerzés érdekében gyűjtött adatkezelés elleni tiltakozás során az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

A személyes adatok törlése iránti kérelmet az Adatkezelő abban az esetben nem teljesíti, ha jogszabály a személyes adatok tárolására kötelezi, és a jogszabályban meghatározott adatkezelési (adatmegőrzési) határidő még nem telt le.

  1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

  1. e) Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] vagy szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] jogalapon és automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja.

Az e pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelési rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, ha az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatósághoz való jogra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátásához szükséges.

  1. g) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján az Érintett – amennyiben a különös adatkezelési tájékoztató szerint az adott adatkezelés tekintetében automatizált döntéshozatalra (ide értve a profilalkotást is) kerül sor – az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, kérheti továbbá, hogy az álláspontját a döntéshozatal során kifejthesse, illetve kifogást nyújthat be a döntés ellen. Jelenleg az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást.

  1. h) Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont] szükséges, továbbá az Adatkezelő jogos érdekén [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás benyújtása esetén a személyes adatok továbbkezelésére csak akkor kerül sor, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog

  1. a) Adatvédelmi tisztviselő

Az Érintett bármikor az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, ha a személyes adatai kezelésével, védelmével vagy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatban kérdése van, vagy panasszal élne.

  1. b) Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9,

Tel.: 06 1/391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: http://naih.hu/

  1. c) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül, minden Érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó megsértette.

A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.

 

Somlói Vándor WEBOLDAL ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Somlói Vándor (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.somloivandor.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, panaszok kezelése, kapcsolattartás, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése – ha az Érintett feliratkozott – érdekében tárolja és kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel, megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Kis Tamás EV

Székhely: 8483 Somlószőlős Hrsz.2606.

Telefon: +36 30 835 2295

E-mail: somloivandoroffice@gmail.com

Adószám: 75692643-2-39

Nyilvántartási szám: 41317687

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendelés leadásával. regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A megadott személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül törli rendszeréből.

Az adatkezelés időtartama

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított maximum 12  hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően (emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) a továbbiakban hírlevelet nem küld az Érintett részére.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

Név: Nemes Patrícia

E-mail: nntaxcontrol@gmail.com

Tevékenység: könyvelés

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 3. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.